Zásady pro zpracování a ochranu osobních údajů

(dále jen jako „Zásady“)

Cílem těchto Zásad vydaných Richardem Skoumalem se sídlem Nádražní 26, 693 01 Hustopeče, IČ: 17434271 (dále jen „Veselobudka“) je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaké jsou individuální možnosti zabezpečení pro každého z Vás.

1. JAK A JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE OD VÁS SHROMAŽĎUJEME A PO JAKOU DOBU JE ZPRACOVÁVÁME?

Osobní údaje získáváme v souladu s dalšími právními předpisy upravujícími oblast ochrany osobních údajů, zejm. zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, (dále jen jako „Zákon“), zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen jako „GDPR“).

Vedeme databázi osobních údajů a jsme správci těchto údajů.

Osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme: 

 • na základě zákona, při kterém je poskytnutí našich služeb vázáno na zpracování Vašich osobních údajů. Konkrétně se jedná především o zpracování nezbytné pro
  • plnění uzavřené smlouvy,
  • splnění naší právní povinnosti,
  • hájení našeho oprávněného zájmu nebo oprávněného zájmu třetí strany,
  • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu. 
 • na základě Vašeho souhlasu, souhlas se zpracováním můžete odmítnout anebo ho můžete kdykoliv odvolat.

Shromažďujeme osobní údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (identifikační údaje), osobní údaje umožňující nám kontakt s Vámi (kontaktní údaje), a další informace související s našimi vztahy:

 • Identifikačními osobními údaji se rozumí Vaše jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, národnost, věk, pohlaví;
 • Kontaktními osobními údaji se rozumí zejména Vámi uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace;

Konkrétní rozsah Vašich shromažďovaných osobních údajů je vždy specifikován v konkrétním udělovaném souhlasu či informaci o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme v případě zákonného zpracování po dobu stanovenou právními předpisy, v případě dobrovolného zpracování pak po dobu uvedenou v souhlasu. Po skončení doby oprávněného zpracování přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat a provedeme jejich likvidaci.

Veselobudka neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování.

2. Z JAKÝCH ZDROJŮ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME?

 • Přímo od Vás při přihlášení se k odebírání informací či služeb;
 • Od dalších subjektů, pokud jste k tomu dal/a svůj souhlas;
 • Z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí.

3. K JAKÝM ÚČELŮM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁME A ZPRACOVÁVÁME?

Pro účely provádění činností Veselobudky, které jí vyplývají ze zákona č. 122/2000 Sb., dále z důvodu plnění právních povinností, a za účelem informování veřejnosti o těchto činnostech (tj. především rozmnožováním a sdělováním při online propagaci své podnikatelské činnosti (vlastní www stránky, sociální sítě, odborné publikace) a pro tisk do velikosti A4 a rozšiřování a vystavování tiskové rozmnoženiny pro účely propagace své podnikatelské činnosti).

4. JAKÝM ZPŮSOBEM ZAJIŠŤUJEME OCHRANU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Osobní údaje jsou pod naší stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou, disponujeme kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím;

Veškeré osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti, která trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu k nám.

5. JAKÉ JSOU VAŠE MOŽNOSTI VE VAZBĚ NA DOBROVOLNÉ ZPRACOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

V případě dobrovolného zpracování je pouze na Vašem svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytnete, případně omezíte-li jej, nebo neposkytnete. Rozsahem poskytnutého souhlasu jsme vázáni a plně ho respektujeme. Poskytnutý souhlas můžete odvolat nebo změnit či upravit jeho rozsah. V případě, že souhlas neudělíte, resp. odvoláte, jsme povinni ukončit zpracování Vašich osobních údajů v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete opětovně udělit.

6. JAKÝ PŘÍSTUP MÁTE KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM A JAKÉ JSOU NAŠE POVINNOSTI?

Informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, si můžete vyžádat na adrese Nádražní 26, 693 01 Hustopeče nebo na e-mailové adrese: info@veselobudka.cz. Informaci v rozsahu stanoveném právními předpisy vyhotovíme bez zbytečného odkladu a předáme Vám ji osobně, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob předání. Za poskytnutí informace máme právo požadovat úhradu nákladů spojených s jejím poskytnutím, např. náklady na poštovní zásilku.

Na výše uvedené adrese nás dále můžete kdykoliv požádat o přenos osobních údajů, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo uzavřené smlouvy, na jiného správce.

Pokud zjistíte nebo pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo z naší strany k porušení Vašich práv či k porušení povinností stanovených zákonem, můžete se domáhat nápravy u Veselobudky. Se svými podněty se můžete obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

7. ZMĚNA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro náležité a správné zpracování je třeba nám oznámit jakoukoliv změnu Vašich osobních údajů, ke které dojde. V případě, že vlastní činností zjistíme, že Vaše osobní údaje nejsou pravdivé či úplné, budete vyzváni k opravě; neprovedení opravy může mít vliv na služby, které Vám poskytujeme.

8. KDE MŮŽETE UPLATNIT PŘÍPADNÉ NÁMITKY KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM ČI POŽÁDAT O JEJICH PŘENOS?

Máte kdykoli možnost uplatnit případné námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah, a to některým z následujících způsobů:

 • e-mailovou zprávou na adresu:  info@veselobudka.cz
 • písemným oznámením zaslaným na adresu: Nádraží 26, 693 01 Hustopeče

9. JAK INFORMUJEME O ZÁSADÁCH A PRAVIDLECH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH OCHRANĚ?

Tyto zásady jsou veřejně přístupné na internetových stránkách www.veselobudka.cz  a nabývají účinnosti dne 1. 1. 2024

Přejít nahoru